Hướng dẫn viết sáng kiến, đề tài

Thứ sáu - 20/09/2019 16:40
Công văn số 1102/PGD&ĐT, ngày 26/9/2019 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc Hướng dẫn công tác NCKH-SKKN năm học 2019-2020.
Hướng dẫn viết sáng kiến, đề tài
Thực hiện văn bản số 4054/SGDĐT-GDTX-CN ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2019-2020;
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông hướng dẫn các nhà trường thực hiện công tác NCKH, SKKN năm học 2019-2020 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:

 Nâng cao khả năng tự nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết những mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc có tính chất thời sự trong công tác quản lý, chỉ đạo, giảng dạy, giáo dục học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trao đổi những giải pháp sáng tạo, những cách thức hay, những ý tưởng mới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo dục của Ngành.
2. Yêu cầu:
- Các nhà trường quán triệt và thực hiện đầy đủ nội dung công tác NCKH, SKKN; nghiêm túc thực hiện quy trình đánh giá để có được sản phẩm NCKH, SKKN thiết thực, khả thi; triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, phục vụ tốt công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh; tăng cường phổ biến, áp dụng các đề tài NCKH, SKKN hữu ích vào thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để công tác NCKH, SKKN thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;
- Nội dung nghiên cứu của đề tài phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành GDĐT trong giai đoạn hiện nay; chú trọng giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở;
- Các đơn vị căn cứ vào khả năng đăng ký các đề tài NCKH, SKKN cấp Thành phố, cấp Ngành theo thời gian quy định.
B. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM
I. Công tác nghiên cứu khoa học
1. Định hướng nội dung

Nội dung nghiên cứu của đề tài xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở.
- Đối với công tác quản lý: Xây dựng giáo dục thông minh, nâng cao chất lượng dạy và học ở các nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; quản lý chặt chẽ việc dạy thêm trái quy định; tăng cường cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại; khắc phục tình trạng thiếu trường học công lập tại khu vực đô thị hóa cao…
- Đối với công tác giảng dạy: Nâng cao chất lượng giảng dạy tin học, ngoại ngữ; tăng cường giáo dục thể chất, giáo dục nhân cách trong chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới chương trình học, sách giáo khoa, nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Các nội dung khác: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến học, khuyến tài; giáo dục hướng nghiệp, giáo dục khởi nghiệp, xây dựng xã hội học tập…
2. Hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH
- Đề tài NCKH cấp Thành phố: đăng ký theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
- Đề tài NCKH cấp Ngành: đăng ký theo hướng dẫn và nộp về Sở GD&ĐT Hà Nội (qua bộ phận chuyên môn cấp học - Phòng GD&ĐT nhận trước ngày 12/11/2019).
Hồ sơ đăng ký đề tài gồm: 01phiếu đề xuất đặt hàng thực hiện đề tài của đơn vị và 01bản đề cương NCKH, xác nhận áp dụng kết quả nghiên cứu, lý lịch khoa học của đơn vị thực hiện và cá nhân tham gia nghiên cứu (mẫu đề cương đề tài cấp Ngành và cấp Thành phố đăng trên cổng thông tin điện tử của Ngành  http://www.hanoi.edu.vn). Sau khi được duyệt và chỉnh sửa sẽ nhân bản theo yêu cầu của Hội đồng khoa học các cấp.
II. Công tác sáng kiến kinh nghiệm
1. Định hướng nội dung

Nội dung SKKN là những nội dung, giải pháp mới, nên tập trung vào một số lĩnh vực sau:
- Các hoạt động định hướng đổi mới căn bản toàn diện, tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy - học mới;
- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Công tác quản lý chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong nhà trường;
- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy;
- Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị;
- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí;
- Hoạt động xã hội hóa giáo dục trong các đơn vị trường học;
- Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện;
- Tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường, công tác y tế trường học;
- Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp;
- Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội;
- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh…
- Công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến học, khuyến tài; giáo dục hướng nghiệp, giáo dục khởi nghiệp, xây dựng xã hội học tập…
2. Một số quy định chung
- Bản SKKN được in, đóng quyển, độ dài tối đa là 15 trang (không tính các minh chứng); đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, Font Unicode, kiểu chữ Time New Roman cỡ 14, dãn dòng 1.2, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, lề trên:2cm, lề dưới: 2cm; đánh số trang/tổng số trang, căn giữa; ghi tên tác giả, chức vụ, tên đơn vị công tác, tên quận trên trang bìa ngoài. SKKN khi nộp phải có biên bản đánh giá của đơn vị theo quy định.
- Các minh chứng gồm:
+ Phiếu điều tra thực trạng trước khi thực hiện giải pháp, sáng kiến;
+ Phiếu điều tra thực trạng sau khi thực hiện giải pháp, sáng kiến;
+ Biên bản thẩm định của Hội đồng khoa học cấp cơ sở;
+ Các minh chứng khác (nếu cần).
Lưu ý: Các minh chứng được đóng cùng quyển SKKN, đóng sau phần trình bày nội dung chính của SKKN.
- Không chấm và công nhận các SKKN của 02 tác giả trở lên.
- Kết quả SKKN ở năm học nào sẽ được tính cho năm học đó (không bảo lưu cho năm học kế tiếp).
* Lưu ý: SKKN phải được in 02 mặt trên khổ giấy A4; đóng quyển bìa bằng giấy trắng A4 (không đóng bìa bằng giấy màu, không bọc giấy bóng kính).
3. Quy trình đánh giá.
3.1. Cá nhân:

- Đăng ký viết đề tài NCKH, SKKN với tổ chuyên môn vào đầu năm học.
- Báo cáo toàn bộ quá trình nghiên cứu, các giải pháp trong SKKN cùng các minh chứng chứng minh tính hiệu quả, tính thực tiễn trước tổ chuyên môn.
3.2. Tổ chuyên môn:
Các thành viên trong tổ chuyên môn nghe báo cáo từ tác giả, thẩm định tính trung thực của SKKN, trao đổi, thống nhất với các thành viên trong tổ và làm biên bản đánh giá tính hiệu quả do các giải pháp SKKN mang lại.
3.3. Hội đồng khoa học cấp trường:
- Hội đồng khoa học cấp trường tổ chức giám sát toàn bộ quá trình nghiên cứu và viết SKKN của các tác giả, tổ chức đánh giá, thẩm định, xếp loại SKKN.
- Nộp SKKN được xếp loại A và các loại báo cáo lên phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.
3.4. Hội đồng khoa học cơ sở (là Tiểu ban giúp việc Hội đồng NCKH-SKKN cấp Quận do Phòng GD&ĐT tham mưu, đề xuất):
- Tổ chức đánh giá, thẩm định những SKKN được các nhà trường xếp loại A.
- Nhập danh sách SKKN được xếp loại A cấp quận vào phần mềm Quản lý SKKN tại địa chỉ www.hanoi.edu.vn/skkn.
- Nộp SKKN và các loại báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Nội đúng thời gian quy định.         
4. Thời gian, địa điểm nộp SKKN:         
Nộp SKKN và các loại báo cáo về phòng GD&ĐT theo thời gian quy định.
- Thời gian thu nhận SKKN:
 Dự kiến từ ngày 23/3/2020 đến ngày 26/3/2020.
- Địa điểm:
Tại bộ phận chuyên môn cấp học - Phòng GD&ĐT quận.
- Hồ sơ nộp, gồm:
+ Danh sách SKKN của cả đơn vị: 01 bản; 01 bản báo cáo hoạt động SKKN năm học 2019-2020;
+ Biên bản chấm SKKN có đủ các thông tin: 2 thành viên chấm ký, có chữ ký của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng chấm (theo mẫu ở phụ lục đính kèm); kẹp vào sau trang bìa của mỗi SKKN;
+ Bản in SKKN bó theo từng môn học/lĩnh vực, ngoài bó có nhãn ghi rõ đơn vị, SKKN môn/lĩnh vực và số lượng (theo mẫu ở phụ lục đính kèm);
+ 01 file chứa các tệp đề tài SKKN ghi chung của nhà trường, sắp xếp theo thư mục của từng môn học hoặc lĩnh vực viết SKKN. Tên tệp SKKN quy định như sau: Môn hoặc lĩnh vực_lop_tentacgia_tendonvi.doc . Ví dụ: SKKN môn Toán lớp 3 của cô Minh, trường TH Thăng Long sẽ đặt tên tệp: toan_3_Minh_ththanglong.doc.
5. Phương pháp đánh giá và xét chọn:
- Thành lập Hội đồng Khoa học cấp trường:
- Tổ chức chấm SKKN theo đúng tiến độ và qui trình, đảm bảo: Mỗi SKKN đều phải được 02 thành viên chấm, lập biên bản chấm từng SKKN (theo mẫu phụ lục 3).
- Khi chấm, đánh giá xếp loại một SKKN cần căn cứ vào tiêu chuẩn xếp loại, thang điểm là 20 điểm. (theo mẫu ở Phụ lục 3)
Xếp loại SKKN:
- Loại A: Từ 17 điểm đến 20 điểm
- Loại B: Từ 14 đến dưới 17 điểm
- Loại C: Từ 10 điểm đến dưới 14 điểm
- Không xếp loại: Dưới 10 điểm.
6. Công tác phổ biến, ứng dụng, lưu trữ hồ sơ SKKN
 6.1. Phổ biến và ứng dụng

- Phổ biến phải thể hiện rõ tính mục đích, hiệu quả, cấp thiết của SKKN, phù hợp với thời gian, đối tượng, phạm vi ứng dụng;
- Nội dung trình bày phải rõ cách làm hay ý tưởng mới của từng giải pháp mà SKKN đã nêu, đồng thời cần thông qua nhiều ví dụ minh họa tường minh cho mỗi giải pháp;
- Ứng dụng phải kịp thời vào các hoạt động giáo dục của đơn vị, phù hợp với thời gian quy định của Bộ GD&ĐT để nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng;
- Mỗi nhà trường tổ chức phổ biến ít nhất 03 lĩnh vực/tổ chuyên môn; gửi lịch phổ biến SKKN của nhà trường ít nhất trước 07 ngày triển khai về phòng GD&ĐT qua địa chỉ Email: nguyenmaidungpgd@gmail.com (đ/c Dung nhận) để tổng hợp theo dõi.
6.2. Lưu trữ hồ sơ
- Các đơn vị lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến SKKN như: Quyết định thành lập Hội đồng khoa học; Kế hoạch thực hiện công tác SKKN năm học; danh sách đăng ký SKKN của cá nhân; Quyết định thành lập Hội đồng chấm SKKN; phiếu chấm của giám khảo; các bản SKKN; minh chứng về phổ biến, ứng dụng SKKN; phiếu khảo sát chất lượng đối tượng nghiên cứu trước và sau khi thực hiện các giải pháp nâng hiệu quả của SKKN; biên bản thẩm định tính hiệu quả của tổ chuyên môn và Hội đồng khoa học; tập các SKKN (Phiếu điều tra thực trạng trước và sau khi thực hiện các giải pháp nâng cao hiêu quả của SKKN… ).   
- Lập sổ theo dõi các SKKN đã phổ biến hằng năm để nắm bắt kịp thời, chính xác tính hiệu quả của SKKN khi ứng dụng.
C. Tổ chức thực hiện
1. Phòng GD&ĐT quận:
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác NCKH, SKKN năm học 2019-2020 theo đúng văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
- Xây dựng lịch phổ biến SKKN tiêu biểu thuộc các lĩnh vực theo quy định;
- Tham mưu với Hội đồng khoa học cấp quận đánh giá và công nhận SKKN của các đơn vị trực thuộc; tổ chức phổ biến toàn Ngành những SKKN tiêu biểu, có chất lượng;
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động SKKN, NCKH của các đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT Hà Nội đúng thời gian quy định.
2. Đối với các nhà trường:
- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2019-2020 của phòng GD&ĐT quận; xây dựng lịch phổ biến và tổ chức phổ biến, ứng dụng những SKKN tiêu biểu, phù hợp với thực tế của nhà trường; các buổi phổ biến SKKN đảm bảo có chất lượng, hiệu quả.
- Đánh giá thi đua cá nhân trong năm học trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác NCKH, SKKN.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý giáo dục.
Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS triển khai nghiêm túc, khuyến khích hoạt động NCKH, SKKN trong nhà trường để hoạt động này thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành GD&ĐT quận Hà Đông./.
 
Nơi nhận:
- Nh­­­ư trên;
- Sở GDĐT Hà Nội;
- Lãnh đạo CM cấp học PGD&ĐT;
- L­­­ưu: VT.
TR­­­ƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Thị Lệ Hằng
   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

 
Thống kê
  •   Đang truy cập 7
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 6
 
  •   Hôm nay 192
  •   Tháng hiện tại 1,950
  •   Tổng lượt truy cập 56,950